លោក ពែក ប៊ិន សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ពែក ប៊ាន ដែបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦

លោក ពែក ប៊ិន សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ពែក ប៊ាន ដែបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦។ សូមទស្សនាការស្វែងរក បងប្រុសរបស់លោក ពែក ប៊ិន ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោក រស់ វ៉ាត សូមប្រកាសស្វែងរក លោក​ឪពុកឈ្មោះ រស់ ឆូយ ហៅ រស់ ជី អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ហែន ណៃ…

លោក រស់ វ៉ាត សូមប្រកាសស្វែងរក លោក​ឪពុកឈ្មោះ រស់ ឆូយ ហៅ រស់ ជី អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ហែន ណៃ ប្អូនស្រីទី៣ឈ្មោះ រស់ សារ៉ាន ប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ រស់ សារ៉ាន់ ប្អូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ រស់ សារួន…
Read More...

លោកស្រី អ៊ី វាន សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ភិន សៀន ប្អូនស្រីទី២ឈ្មោះ អ៊ី វ៉ាន…

លោកស្រី អ៊ី វាន សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ភិន សៀន ប្អូនស្រីទី២ឈ្មោះ អ៊ី វ៉ាន ប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ​ អ៊ី វ៉ា ប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ អ៊ី ង៉ោល ប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ អ៊ី ញ៉ក់ ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ…
Read More...

លោកស្រី ឈឹម សុខឡាង សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី១ឈ្មោះ ឈឹម សុខលី និងប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ឈឹម ម៉ៅ ហៅ ម៉ៅ…

លោកស្រី ឈឹម សុខឡាង សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី១ឈ្មោះ ឈឹម សុខលី និងប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ឈឹម ម៉ៅ ហៅ ម៉ៅ ដែលបានបាត់ដំណឺងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ សូមទស្សនាការស្វែងរក បងស្រី និងប្អូនប្រុសរបស់​លោកស្រី…
Read More...

លោកយាយ ជា កាន់ សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ជា ជួង ដែលាបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ 

លោកយាយ ជា កាន់ សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ជា ជួង ដែលាបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ សូមទស្សនាការស្វែងរក ប្អូនប្រុសរបស់​លោកយាយ ជា កាន់ ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកស្រី គង់ ប៉ិច សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ខាំ បុត្រ ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩

លោកស្រី គង់ ប៉ិច សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ខាំ បុត្រ ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។ សូមទស្សនាការស្វែងរក កូនប្រុសរបស់​លោកស្រី គង់ ប៉ិច ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកស្រី កង ប៉ុនណារី សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី៥ឈ្មោះ កង ធិនណារី បងថ្លៃប្រុសឈ្មោះ ភ្នៅ សុផាត់រ៉ាត់…

លោកស្រី កង ប៉ុនណារី សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី៥ឈ្មោះ កង ធិនណារី បងថ្លៃប្រុសឈ្មោះ ភ្នៅ សុផាត់រ៉ាត់ ក្មួយប្រុសទី១ឈ្មោះ សុផារ៉ាត់ រិទ្ធិរុង ហៅ ពាង ក្មួយស្រីទី២ឈ្មោះ សុផារ៉ាត់ ក្រពុំ…
Read More...

លោកស្រី ម៉ម ស៊ីថន សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយមិនចាំឈ្មោះ បងស្រីទី១ឈ្មោះ ម៉ម លាង បងប្រុសទី២ឈ្មោះ ម៉ម…

លោកស្រី ម៉ម ស៊ីថន សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយមិនចាំឈ្មោះ បងស្រីទី១ឈ្មោះ ម៉ម លាង បងប្រុសទី២ឈ្មោះ ម៉ម ទាវ ហៅ ថៃ បងស្រីទី៣ឈ្មោះ ម៉ម មុំ ប្អូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ​ ម៉ម មករា…
Read More...

លោកស្រី សាំង លន់ សូមប្រកាសស្វែងរក កូនស្រីទី២ឈ្មោះ ជុំ សុខ កូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ជុំ អឿ កូនស្រីទី៤ឈ្មោះ ជុំ…

លោកស្រី សាំង លន់ សូមប្រកាសស្វែងរក កូនស្រីទី២ឈ្មោះ ជុំ សុខ កូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ជុំ អឿ កូនស្រីទី៤ឈ្មោះ ជុំ ញីញ និងកូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ ជុំ ធីម ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។ សូមទស្សនាការស្វែងរក…
Read More...

លោកស្រី នុយ ឆេត សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី៥ឈ្មោះ នុយ សាន់ និងបងប្រុសទី៦ឈ្មោះ នុយ ហួត…

លោកស្រី នុយ ឆេត សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីទី៥ឈ្មោះ នុយ សាន់ និងបងប្រុសទី៦ឈ្មោះ នុយ ហួត ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨។ សូមទស្សនាការស្វែងរក បងស្រីបងស្រីរបស់​លោកស្រី នុយ ឆេត ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...