លោកស្រី មួន ពៅ សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ មួន មាន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥

36

លោកស្រី មួន ពៅ សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ មួន មាន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

សូមទស្សនាការស្វែងរក បងប្រុសរបស់លោកស្រី  មួន ពៅ ដូចខាងក្រោម៖