លោក ឡុង សម្បត្តិ បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែង​ប្អូនស្រី ឡុង សំបូរ និង​ប្អូនស្រី ឡុង សុជា ដែល​បាន​បែក​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប៉ុលពត

626

លោក ឡុង សម្បត្តិ បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែង​ប្អូនស្រី ឡុង សំបូរ និង​ប្អូនស្រី ឡុង សុជា ដែល​បាន​បែក​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប៉ុលពត។