លោកស្រី អ៊ឺង ហ៊ុយឡាយ បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​បង​ស្រី​ទី១ឈ្មោះ អ៊ឺង ហ៊ុយហួង ហៅ ភួង និង​ប្អូនប្រុស​ទី៣​ឈ្មោះ អ៊ឺង លីស្រេង ហៅ ផល ដែល​បាន​បែក​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥

423

លោកស្រី អ៊ឺង ហ៊ុយឡាយ បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​បង​ស្រី​ទី១ឈ្មោះ អ៊ឺង ហ៊ុយហួង ហៅ ភួង និង​ប្អូនប្រុស​ទី៣​ឈ្មោះ អ៊ឺង លីស្រេង ហៅ ផល ដែល​បាន​បែក​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥។