លោកស្រី កែវ ចាន់ថា បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​ឪពុក​ឈ្មោះ​ កែវ សារ៉េត ម្ដាយ​ឈ្មោះ តន់ ជីន ប្អូនប្រុស​ទី២ កែវ រំជួល ហៅ ម៉ាំង ប្អូនប្រុស​ទី៣ កែវ រិទ្ធី ហៅ ម៉ៅ ប្អូនស្រីទី៤ កែវ ភួងម៉ាលី ហៅ ខ្មៅ ប្អូនស្រីទី៥ កែវ ពុទ្ធារី ហៅ ស្រីសរ និង​ប្អូនស្រី​ទី៦ កែវ វិបុលសុខា ហៅ ត្រាក់ទ័រ ដែល​បាន​បែក​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៥

248

លោកស្រី កែវ ចាន់ថា បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​ឪពុក​ឈ្មោះ​ កែវ សារ៉េត ម្ដាយ​ឈ្មោះ តន់ ជីន ប្អូនប្រុស​ទី២ កែវ រំជួល ហៅ ម៉ាំង ប្អូនប្រុស​ទី៣ កែវ រិទ្ធី ហៅ ម៉ៅ ប្អូនស្រីទី៤ កែវ ភួងម៉ាលី ហៅ ខ្មៅ ប្អូនស្រីទី៥ កែវ ពុទ្ធារី ហៅ ស្រីសរ និង​ប្អូនស្រី​ទី៦ កែវ វិបុលសុខា ហៅ ត្រាក់ទ័រ ដែល​បាន​បែក​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៥។