លោក អឿន អុល សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ញ៉ែម អាំ និងប្អូនប្រុសឈ្មោះ អឿន អាត ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ 

48

លោក អឿន អុល សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ញ៉ែម អាំ និងប្អូនប្រុសឈ្មោះ អឿន អាត ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។

សូមទស្សនាការស្វែងរក អ្នកម្ដាយ និងប្អូនប្រុស​របស់លោក អឿន អុល ដូចខាងក្រោម៖