លោកស្រី ឡូ ស៊ីវគាន សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ ឡូ ទីស៊ាង ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ព្រមទាំងប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះ មួយ ប្អូនស្រីជីដូនមួយទី២ឈ្មោះ អាន ប្អូនស្រីជីដូនមួយទី៣ឈ្មោះ ហុំាង និងប្អូនប្រុសជីដូនមួយទី៤ឈ្មោះ លី ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥

7

លោកស្រី ឡូ ស៊ីវគាន សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ ឡូ ទីស៊ាង ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ព្រមទាំងប្អូនស្រីជីដូនមួយឈ្មោះ មួយ ប្អូនស្រីជីដូនមួយទី២ឈ្មោះ អាន ប្អូនស្រីជីដូនមួយទី៣ឈ្មោះ ហុំាង និងប្អូនប្រុសជីដូនមួយទី៤ឈ្មោះ លី ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

សូមទស្សនាការស្វែងរក ប្អូនស្រី និងក្មួយៗរបស់លោកស្រី ឡូ ស៊ីវគាន ដូចខាងក្រោម៖