លោក លឹម គឹមស្រេង សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសទី១ឈ្មោះ លីម គឹមស្រ៊ុន ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ បងប្រុសទី២ឈ្មោះ លឹម គឹមស្រ៊ន និងបងប្រុសទី៣ឈ្មោះ លឹម គឹមហួត ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥

6

លោក លឹម គឹមស្រេង សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសទី១ឈ្មោះ លីម គឹមស្រ៊ុន ដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ បងប្រុសទី២ឈ្មោះ លឹម គឹមស្រ៊ន និងបងប្រុសទី៣ឈ្មោះ លឹម គឹមហួត ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

សូមទស្សនាការស្វែងរក បងប្រុសរបស់លោក លឹម គឹមស្រេង ដូចខាងក្រោម៖