លោក សុខ ហេង បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​លោក​ឪពុក​ឈ្មោះ​ ថៃ ម្ដាយ​ឈ្មោះ គង់ វន បងស្រី​ទី១ សុខ ភី បងថ្លៃ​ប្រុស​ លី ក្មួយប្រុស​ទាំងពីរ​មិន​ចាំ​ឈ្មោះ បងស្រីទី២ឈ្មោះសុខ លី បងស្រី​ទី៣ សុខ លៀង បងប្រុសទី៤ សុខ ហៀង ដែល​បាន​បែក​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥

7

លោក សុខ ហេង បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​លោក​ឪពុក​ឈ្មោះ​ ថៃ ម្ដាយ​ឈ្មោះ គង់ វន បងស្រី​ទី១ សុខ ភី បងថ្លៃ​ប្រុស​ លី ក្មួយប្រុស​ទាំងពីរ​មិន​ចាំ​ឈ្មោះ បងស្រីទី២ឈ្មោះសុខ លី បងស្រី​ទី៣ សុខ លៀង បងប្រុសទី៤ សុខ ហៀង ដែល​បាន​បែក​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៥។