លោកស្រី យិន សុភានី បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​អ្នក​ម្ដាយ​ឈ្មោះ ឡុង គីមលុយ បងប្រុស​ទី១​ឈ្មោះ យិន ណារិត ​​ប្អូនស្រី​ទី៤ឈ្មោះ យិន សុគន្ធា គ្រួសារ​អ៊ំស្រី​ឈ្មោះ ឡុង មួយគា និង​គ្រួសារ​អ៊ំស្រី​ឈ្មោះ ឡុង សារ៉ុម ដែល​បាន​បែកគ្នា​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម

58

លោកស្រី យិន សុភានី បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​អ្នក​ម្ដាយ​ឈ្មោះ ឡុង គីមលុយ បងប្រុស​ទី១​ឈ្មោះ យិន ណារិត ​​ប្អូនស្រី​ទី៤ឈ្មោះ យិន សុគន្ធា គ្រួសារ​អ៊ំស្រី​ឈ្មោះ ឡុង មួយគា និង​គ្រួសារ​អ៊ំស្រី​ឈ្មោះ ឡុង សារ៉ុម ដែល​បាន​បែកគ្នា​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម។