លោក ប៉ែន សុខុម បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​ប្អូនស្រី​ឈ្មោះ ប៉ែន សុផាត ដែល​បាន​បែកគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៧៨

50

លោក ប៉ែន សុខុម បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដើម្បី​ប្រកាស​ស្វែងរក​ប្អូនស្រី​ឈ្មោះ ប៉ែន សុផាត ដែល​បាន​បែកគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៧៨។