ការជួបជុំគ្រួសារលើកទី១៣៣៖ លោកស្រី អ៊ុក សារី ស្វែងរកឃើញគ្រួសារ

391

ករណី លោកស្រី អ៊ុក សារី ស្វែងរកឃើញគ្រួសារ៖

សូមទស្សនាការជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកស្រី អ៊ុក សារី ដូចខាងក្រោម៖