ការជួបជុំគ្រួសារលើកទី១៣២៖ លោកស្រី ច្រឹប ស្វែងរកឃើញគ្រួសារ

655

ករណី លោកស្រី ច្រឹប ស្វែងរកឃើញគ្រួសារ៖

សូមទស្សនាការជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកស្រី ច្រឹប ដូចខាងក្រោម៖