លោក ឃុន គង់ ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វឿន ខ្វៃ

លោក ឃុន គង់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វឿន ខ្វៃ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៦១
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៤៥
លោក ឃុន គង់ ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វឿន ខ្វៃ

លោក ឃុន គង់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វឿន ខ្វៃ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។