លោកស្រី ព្រះ ហាប់ ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ ចាប ឆេងហាក់ ហៅ កុយ

លោកស្រី ព្រះ ហាប់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ ចាប ឆេងហាក់ ហៅ កុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២១៨
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦០២
លោកស្រី ព្រះ ហាប់ ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ ចាប ឆេងហាក់ ហៅ កុយ

លោកស្រី ព្រះ ហាប់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសឈ្មោះ ចាប ឆេងហាក់ ហៅ កុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។