លោកស្រី ចាង ស៊ូហ្វាង ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរនាក់

លោកស្រី ចាង ស៊ូហ្វាង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ចាង គាងហួរ និងបងប្រុសទី២ឈ្មោះ ចាង គាងហ៊ុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៣០៨
ម្សិលមិញ ១៧៧
សរុប ២៩៧៤៧៩
លោកស្រី ចាង ស៊ូហ្វាង ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរនាក់

លោកស្រី ចាង ស៊ូហ្វាង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ចាង គាងហួរ និងបងប្រុសទី២ឈ្មោះ ចាង គាងហ៊ុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។