លោក សោម សុខុន ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សោម សម្បត្តិ

លោក សោម សុខុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សោម សម្បត្តិ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២១៦
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៨៧
លោក សោម សុខុន ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សោម សម្បត្តិ

លោក សោម សុខុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សោម សម្បត្តិ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។