លោកស្រី សាន់ រ៉ាស្មី ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទាំងពីរនាក់

លោកស្រី សាន់ រ៉ាស្មី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី១ឈ្មោះ សាន់ ម៉ូលីនី ហៅ ប៉ិច និងបងស្រីទី២ឈ្មោះ សាន់ ម៉ូណាវី ហៅ ប៉ុក ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២០៣
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៧៤
លោកស្រី សាន់ រ៉ាស្មី ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទាំងពីរនាក់

លោកស្រី សាន់ រ៉ាស្មី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី១ឈ្មោះ សាន់ ម៉ូលីនី ហៅ ប៉ិច និងបងស្រីទី២ឈ្មោះ សាន់ ម៉ូណាវី ហៅ ប៉ុក ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។