លោកស្រី ស៊ូ ហ៊ឹង ប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ ស៊ូ ទាប ហៅ ម៉ីម៉ី

លោកស្រី ស៊ូ ហ៊ឹង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ ស៊ូ ទាប ហៅ ម៉ីម៉ី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២១៥
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៨៦
លោកស្រី ស៊ូ ហ៊ឹង ប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ ស៊ូ ទាប ហៅ ម៉ីម៉ី

លោកស្រី ស៊ូ ហ៊ឹង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ ស៊ូ ទាប ហៅ ម៉ីម៉ី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។