លោកស្រី ទ្រឿង ចាន់អាក់ណា ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងបី

លោកស្រី ទ្រឿង ចាន់អាក់ណា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ទ្រឿង វ៉ាន់ដេត បងប្រុសទី២ឈ្មោះ ទ្រឿង ស៊ីសុភា បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ទ្រឿង សៅវ៉ាន់ឌី ហៅ គ្នី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៧៧
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦៤៨
លោកស្រី ទ្រឿង ចាន់អាក់ណា ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងបី

លោកស្រី ទ្រឿង ចាន់អាក់ណា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ទ្រឿង វ៉ាន់ដេត បងប្រុសទី២ឈ្មោះ ទ្រឿង ស៊ីសុភា បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ទ្រឿង សៅវ៉ាន់ឌី ហៅ គ្នី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។