លោកស្រី ទាវ រឿន ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសស្រី

លោកស្រី ទាវ រឿន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ឆាំង ចាន់ថន កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ឆាំង ចន្ថា កូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ឆាំង ​ចន្ធី និងកូនប្រុសទី៤ឈ្មោះ ឆាំង សុខា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២០១
ម្សិលមិញ ១៧៧
សរុប ២៩៧៣៧២
លោកស្រី ទាវ រឿន ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសស្រី

លោកស្រី ទាវ រឿន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ឆាំង ចាន់ថន កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ឆាំង ចន្ថា កូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ឆាំង ​ចន្ធី និងកូនប្រុសទី៤ឈ្មោះ ឆាំង សុខា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។