លោកយាយ ស៊ឹម ផុន​ ប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះ ស្វាយ កក្កដា

លោកយាយ ស៊ឹម ផុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះ ស្វាយ កក្កដា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៧៦
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៥៦០
លោកយាយ ស៊ឹម ផុន​ ប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះ ស្វាយ កក្កដា

លោកយាយ ស៊ឹម ផុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីឈ្មោះ ស្វាយ កក្កដា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។