លោកស្រី វួន មី ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទាំងបី

លោកស្រី វួន មី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ស ស៊ីម ហៅ ចេវ កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ស សូន ហៅ ប្រុស និងកូនប្រុសពៅឈ្មោះ ស ចាន់ឌឿន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៤១
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦១២
លោកស្រី វួន មី ប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទាំងបី

លោកស្រី វួន មី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ស ស៊ីម ហៅ ចេវ កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ស សូន ហៅ ប្រុស និងកូនប្រុសពៅឈ្មោះ ស ចាន់ឌឿន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត។