លោកស្រី អៀម បូលីវ៉ា ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុស អៀម បូវណ្ណារ៉ាក់ និងសាច់ញាតិ

លោកស្រី អៀម បូលីវ៉ា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ អៀម បូវណ្ណារ៉ាក់ និងសាច់ញាតិខាងម្ដាយផ្សេងទៀត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៨៩
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៦០
លោកស្រី អៀម បូលីវ៉ា ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុស អៀម បូវណ្ណារ៉ាក់ និងសាច់ញាតិ

លោកស្រី អៀម បូលីវ៉ា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ អៀម បូវណ្ណារ៉ាក់ និងសាច់ញាតិខាងម្ដាយផ្សេងទៀត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ។