លោក ឡឹង គឹមលី ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុស ឡឹង គឹមឡុង ឡឹង គឹមឡេង និងប្អូនប្រុស ឡឹង ចន្ធូ

លោក ឡឹង គឹមលី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ ឡឹង គឹមឡុង ហៅ វី បងប្រុសឈ្មោះ ឡឹង គឹមឡេង ហៅ រី និងភរិយា ឈ្មោះ តូច និងប្អូនប្រុសឈ្មោះ ឡឹង ចន្ធូ  ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៨១
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៥២
លោក ឡឹង គឹមលី ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុស ឡឹង គឹមឡុង ឡឹង គឹមឡេង និងប្អូនប្រុស ឡឹង ចន្ធូ

លោក ឡឹង គឹមលី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ ឡឹង គឹមឡុង ហៅ វី បងប្រុសឈ្មោះ ឡឹង គឹមឡេង ហៅ រី និងភរិយា ឈ្មោះ តូច និងប្អូនប្រុសឈ្មោះ ឡឹង ចន្ធូ  ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ។