លោក ពឹង ចាងឃី ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក ពឹង ចាងឃី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយឈ្មោះ អេង ស៊ី បងប្រុសទី១ឈ្មោះ ពឹង ចាងស៊ូ បងស្រីទី៣ឈ្មោះ ពឹង យូចេង បងស្រីទី៤ឈ្មោះ ពឹង ញិនចេង បងស្រីទី៥ឈ្មោះ ពឹង គួយចេង ប្អូនស្រីទី៧ឈ្មោះ ពឹង ពួយហ៊ួ ប្អូនស្រីទី៨ឈ្មោះ ពឹង ពុយហ៊ុយ ប្អូនប្រុសទី៩ឈ្មោះ ពឹង ចាងវែង និងប្អូនស្រីទី១០ឈ្មោះ ពឹង ចាងសៀង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៣៤៩
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៧៣៣
លោក ពឹង ចាងឃី ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក ពឹង ចាងឃី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយឈ្មោះ អេង ស៊ី បងប្រុសទី១ឈ្មោះ ពឹង ចាងស៊ូ បងស្រីទី៣ឈ្មោះ ពឹង យូចេង បងស្រីទី៤ឈ្មោះ ពឹង ញិនចេង បងស្រីទី៥ឈ្មោះ ពឹង គួយចេង ប្អូនស្រីទី៧ឈ្មោះ ពឹង ពួយហ៊ួ ប្អូនស្រីទី៨ឈ្មោះ ពឹង ពុយហ៊ុយ ប្អូនប្រុសទី៩ឈ្មោះ ពឹង ចាងវែង និងប្អូនស្រីទី១០ឈ្មោះ ពឹង ចាងសៀង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ។