លោក សេវ ចិន ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុស សេវ ស៊ិន និង សេវ វ៉ាន់

លោក សេវ ចិន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរមានឈ្មោះ សេវ ស៊ិន និង សេវ វ៉ាន់ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៤០
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦១១
លោក សេវ ចិន ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុស សេវ ស៊ិន និង សេវ វ៉ាន់

លោក សេវ ចិន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរមានឈ្មោះ សេវ ស៊ិន និង សេវ វ៉ាន់ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ។