លោកស្រី អ៊ូ គឹមជ្រា ប្រកាសស្វែងរកក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ

លោកស្រី អ៊ូ គឹមជ្រា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២២៦
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៩៧
លោកស្រី អ៊ូ គឹមជ្រា ប្រកាសស្វែងរកក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ

លោកស្រី អ៊ូ គឹមជ្រា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។