លោក លុយ វណ្ណថា ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក លុយ វណ្ណថា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ លុយ ស៊ីផាន់ ម្ដាយឈ្មោះ ហុង សាន ប្អូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ស៊ុន ប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ លុយ ណារិទ្ធ ប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ លុយ ណារ៉ង់ ប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ លុយ ណាឌី ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ លុយ ណាពៅ ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ លុយ ម៉ៅ ប្អូនស្រីទី៨ឈ្មោះ លុយ ចាប ប្អូនប្រុសទី៩ឈ្មោះ លុយ សុខ និងប្អូនស្រីពៅឈ្មោះ លុយ ស្រី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៨៧
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៥៨
លោក លុយ វណ្ណថា ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក លុយ វណ្ណថា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ លុយ ស៊ីផាន់ ម្ដាយឈ្មោះ ហុង សាន ប្អូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ស៊ុន ប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ លុយ ណារិទ្ធ ប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ លុយ ណារ៉ង់ ប្អូនស្រីទី៥ឈ្មោះ លុយ ណាឌី ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ លុយ ណាពៅ ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ លុយ ម៉ៅ ប្អូនស្រីទី៨ឈ្មោះ លុយ ចាប ប្អូនប្រុសទី៩ឈ្មោះ លុយ សុខ និងប្អូនស្រីពៅឈ្មោះ លុយ ស្រី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។