លោក វឿន វឿត ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ វឿន តាប និង វឿន វី

លោក វឿន វឿត បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរ គឺ វឿន តាប និង វឿន វី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៧៩
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៥០
លោក វឿន វឿត ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ វឿន តាប និង វឿន វី

លោក វឿន វឿត បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទាំងពីរ គឺ វឿន តាប និង វឿន វី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ។