លោកស្រី មុំ ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី មុំ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ ម៉ង់ អ្នកម្ដាយឈ្មោះ អ៊ីលាង បងប្រុសទី១ឈ្មោះ នាង បងស្រីទី២ឈ្មោះ ពៅ បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ដា ប្អូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ ឌី ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ រិទ្ធ និងប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ រ៉េត ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យប៉ុលពត ។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៦៧
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦៣៨
លោកស្រី មុំ ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី មុំ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ ម៉ង់ អ្នកម្ដាយឈ្មោះ អ៊ីលាង បងប្រុសទី១ឈ្មោះ នាង បងស្រីទី២ឈ្មោះ ពៅ បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ ដា ប្អូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ ឌី ប្អូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ រិទ្ធ និងប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ រ៉េត ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីសម័យប៉ុលពត ។