លោកស្រី ភឹម ភីណាល់ ស្វែងរកប្អូនស្រីឈ្មោះ ភឹម ភីណែត

 

                            លោកស្រី ភឹម ភីណាល់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីឈ្មោះ ភឹម ភីណែត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៤៦
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦១៧
លោកស្រី ភឹម ភីណាល់ ស្វែងរកប្អូនស្រីឈ្មោះ ភឹម ភីណែត

 

                            លោកស្រី ភឹម ភីណាល់ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីឈ្មោះ ភឹម ភីណែត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ៕