លោកស្រី កុយ សារុន ស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ កុយ ឈុន

 

                              លោកស្រី កុយ សារុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ កុយ ឈុន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៧៣
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៥៧
លោកស្រី កុយ សារុន ស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ កុយ ឈុន

 

                              លោកស្រី កុយ សារុន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសឈ្មោះ កុយ ឈុន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕