លោកស្រី គង់ សាវី  ស្វែងរកម្ដាយ និងបងប្អូនបង្កើត

 

                       លោកស្រី គង់ សាវី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកម្ដាយ និងបងប្អូនបង្កើត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៥១
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៣៥
លោកស្រី គង់ សាវី  ស្វែងរកម្ដាយ និងបងប្អូនបង្កើត

 

                       លោកស្រី គង់ សាវី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកម្ដាយ និងបងប្អូនបង្កើត ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ៕