លោកស្រី សៀក ណៃ ស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី

 

                លោកស្រី សៀក ណៃ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២២៧
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦១១
លោកស្រី សៀក ណៃ ស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី

 

                លោកស្រី សៀក ណៃ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕