លោក ស ជី ស្វែងរកបងស្រី និងក្មួយៗ

                     

                         លោក ស  ជី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី២ មិនចាំឈ្មោះ បងថ្លៃប្រុសឈ្មោះ ចៅ គូ ក្មួយ ទី១ឈ្មោះ ចន្ធូ ក្មួយទី២ឈ្មោះ ចាន់បូ ក្មួយទី៣ឈ្មោះ ចាន់ដា ក្មួយទី៤ឈ្មោះ ចាន់ថា និងក្មួយស្រីទី៥ឈ្មោះ ហុច ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២០៩
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៨០
លោក ស ជី ស្វែងរកបងស្រី និងក្មួយៗ

                     

                         លោក ស  ជី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី២ មិនចាំឈ្មោះ បងថ្លៃប្រុសឈ្មោះ ចៅ គូ ក្មួយ ទី១ឈ្មោះ ចន្ធូ ក្មួយទី២ឈ្មោះ ចាន់បូ ក្មួយទី៣ឈ្មោះ ចាន់ដា ក្មួយទី៤ឈ្មោះ ចាន់ថា និងក្មួយស្រីទី៥ឈ្មោះ ហុច ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ៕