លោក ផាន់ ថង ស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ព្រំ សន្នរ៉ា

                 

                លោក ផាន់ ថង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ព្រំ សន្នរ៉ា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ។

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៩៧
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៦៨
លោក ផាន់ ថង ស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ព្រំ សន្នរ៉ា

                 

                លោក ផាន់ ថង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ព្រំ សន្នរ៉ា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ ។