លោកស្រី សៀរ ពៅ ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀរ គីមសេង

លោកស្រី សៀរ ពៅ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀរ គីមសេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៥៧
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦២៨
លោកស្រី សៀរ ពៅ ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀរ គីមសេង

លោកស្រី សៀរ ពៅ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀរ គីមសេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។