លោកស្រី គួច ស៊ូហួង ប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ស៊ីង គីមហ្គិច ហៅ ស៊ុយមួយ

លោកស្រី គួច ស៊ូហួង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ស៊ីង គីមហ្គិច ហៅ ស៊ុយមួយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៦៥
ម្សិលមិញ ១៧៧
សរុប ២៩៧៤៣៦
លោកស្រី គួច ស៊ូហួង ប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ស៊ីង គីមហ្គិច ហៅ ស៊ុយមួយ

លោកស្រី គួច ស៊ូហួង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកក្មួយស្រីឈ្មោះ ស៊ីង គីមហ្គិច ហៅ ស៊ុយមួយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។