លោកស្រី ជុំ ហេង ប្រកាសស្វែងរកគ្រួសារអ៊ុំប្រុស ហ៊ែល ស្រៀង

លោកស្រី ជុំ ហេង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ៊ំប្រុសឈ្មោះ ហ៊ែល ស្រៀង ភរិយាឈ្មោះ ហៀង កូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ហ៊ែល លីហេង កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ហ៊ែល លីរ៉ុង កូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ ហ៊ែល លីសុង កូនប្រុសទី៤ឈ្មោះ ហ៊ែល លីកុល កូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ ហ៊ែល លីណា កូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ហ៊ែល លីគី និងកូនស្រីទី៧ឈ្មោះ ហ៊ែល វួចឡេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៥៤
ម្សិលមិញ ១៧៧
សរុប ២៩៧៣២៥
លោកស្រី ជុំ ហេង ប្រកាសស្វែងរកគ្រួសារអ៊ុំប្រុស ហ៊ែល ស្រៀង

លោកស្រី ជុំ ហេង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ៊ំប្រុសឈ្មោះ ហ៊ែល ស្រៀង ភរិយាឈ្មោះ ហៀង កូនប្រុសទី១ឈ្មោះ ហ៊ែល លីហេង កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ហ៊ែល លីរ៉ុង កូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ ហ៊ែល លីសុង កូនប្រុសទី៤ឈ្មោះ ហ៊ែល លីកុល កូនប្រុសទី៥ឈ្មោះ ហ៊ែល លីណា កូនប្រុសទី៦ឈ្មោះ ហ៊ែល លីគី និងកូនស្រីទី៧ឈ្មោះ ហ៊ែល វួចឡេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។