លោកស្រី តាំង ឡៃយុង ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី តាំង ឡៃយុង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ តាំង ហ៊ួត ម្ដាយឈ្មោះ អ៊ឹង ស៊ុយលីន បងប្រុសទី១ឈ្មោះ តាំង វ៉ា ប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ​ តាំង កកម៉ឹង និងប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ តាំង ឡៃហៀង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៦៨
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៥២
លោកស្រី តាំង ឡៃយុង ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី តាំង ឡៃយុង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ តាំង ហ៊ួត ម្ដាយឈ្មោះ អ៊ឹង ស៊ុយលីន បងប្រុសទី១ឈ្មោះ តាំង វ៉ា ប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ​ តាំង កកម៉ឹង និងប្អូនស្រីទី៤ឈ្មោះ តាំង ឡៃហៀង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។