លោក ដាន់ យុគហ៊ុយ ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីប្អូនស្រី

លោក ដាន់ យុគហ៊ុយ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី៣ឈ្មោះ ដាន់ ប៉ិចគៀង បងស្រីទី៤ឈ្មោះ ដាន់ ប៉ិចហៀង និងប្អូនស្រីទី៦ឈ្មោះ ដាន់ អ៊ីអ៊ី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៤៨
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦១៩
លោក ដាន់ យុគហ៊ុយ ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីប្អូនស្រី

លោក ដាន់ យុគហ៊ុយ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីទី៣ឈ្មោះ ដាន់ ប៉ិចគៀង បងស្រីទី៤ឈ្មោះ ដាន់ ប៉ិចហៀង និងប្អូនស្រីទី៦ឈ្មោះ ដាន់ អ៊ីអ៊ី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។