លោក ប្រុស ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក ប្រុស បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកឪពុកឈ្មោះ ឈាន ម្ដាយឈ្មោះ អ៊ិត បងប្រុសទី១ឈ្មោះ ប៉ុល បងស្រីទី២ឈ្មោះ ទូច បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ រុន បងប្រុសទី៤ឈ្មោះ រី បងស្រីទី៥ឈ្មោះ ស្រី ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ វឿន ហៅ ខ្មៅ និងប្អូនប្រុសទី៨ឈ្មោះ វ៉ាត ហៅ ស ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៤៤
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៥២៨
លោក ប្រុស ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោក ប្រុស បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកឪពុកឈ្មោះ ឈាន ម្ដាយឈ្មោះ អ៊ិត បងប្រុសទី១ឈ្មោះ ប៉ុល បងស្រីទី២ឈ្មោះ ទូច បងប្រុសទី៣ឈ្មោះ រុន បងប្រុសទី៤ឈ្មោះ រី បងស្រីទី៥ឈ្មោះ ស្រី ប្អូនប្រុសទី៧ឈ្មោះ វឿន ហៅ ខ្មៅ និងប្អូនប្រុសទី៨ឈ្មោះ វ៉ាត ហៅ ស ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។