លោក វល្លិ៍ មឿន ហៅ តុង ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសស្រី

លោក វល្លិ៍ មឿន ហៅ តុង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វល្លិ៌ វឿន និងបងស្រីទី២ឈ្មោះ វល្លិ៌ ស្រី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៣១
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦០២
លោក វល្លិ៍ មឿន ហៅ តុង ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសស្រី

លោក វល្លិ៍ មឿន ហៅ តុង បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ វល្លិ៌ វឿន និងបងស្រីទី២ឈ្មោះ វល្លិ៌ ស្រី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។