លោកស្រី សៀក ណៃ ស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី

 

                លោកស្រី សៀក ណៃ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិតដោយ
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៥៤
ម្សិលមិញ ៥៣
សរុប ៣៥៤៨
លោកស្រី សៀក ណៃ ស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី

 

                លោកស្រី សៀក ណៃ បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌ « នេះមិនមែនជាសុបិន » ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ សៀក ថី ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ៕